Tájékoztatjuk, hogy weboldalunk a látogatók magasabb szintű kiszolgálása érdekében cookie-kat használ az adatkezelési tájékoztatóban közzétett módon. Részletes leírás

CenterShop
×
 x 

A kosár üres
Kosár
A kosár üres

Lipótvárosi Patika - 1051 Budapest, Hercegprímás u.13.

info vonal: +36 20 388 3911

 ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

Adatvédelmi közlemény

 

Az alábbi Adatkezelési nyilatkozat tartalmazza a Centershop webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. Az Adath Kft., mint a honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot az Adatkezelési nyilatkozat és jelen közlemény megváltoztatására. Az Adath Kft. magára nézve kötelezőnek ismeri el az Adatkezelési nyilatkozat tartalmát.

 

Adatkezelési nyilatkozat

 

A webáruházba regisztráló ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) a regisztrációval és egyidejűleg jelen Adatkezelési nyilatkozat elfogadásával hozzájárulását adja a regisztráció során megadott személyes adatainak az Adath Kft., mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő és Adatfeldolgozó) által történő kezeléséhez.  

 

Az Adatkezelő számára alapvető cél az Ügyfél személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő az Ügyfél személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az Adatkezelő magával szemben megfogalmaz és betart. Az Adatkezelő adatkezelési koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszenek. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

  

Általános szabályok

 

Az Adatkezelő az Ügyfelek személyes adatait bizalmasan, a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, eleget tesz az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info. tv.), valamint az egyéb hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek, a személyes adatok biztonságos kezelése érdekében.

 

Az Info. törvény rendelkezései értelmében személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

Az Ügyfél jelen Adatkezelési Nyilatkozat elfogadásával büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy jelen regisztráció során csak és kizárólag valóságnak megfelelő adatokat ad meg és csak és kizárólag olyat, amellyel ő rendelkezni jogosult. Az Adatkezelő az Ügyfél által megadott adatok valódiságáért nem felel.

 

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben adataiban időközben változás áll be, azt köteles haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül bejelenteni az Adatkezelőnek, a változások bejelentésének elmaradásáért és az esetlegesen ebből adódó károkért az Adatkezelőt nem terheli felelősség.

 

Az Érintettekről gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat kizárólag az Adatkezelő használja fel. A centershop.hu webáruházban (továbbiakban: webáruház) gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az Adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az Adatkezelő adatokat nem továbbít. Az Ügyfelek adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az Adatkezelő korlátlan ideig megőrzi. Ezen adatokból nem lehet az Ügyfélre vonatkozó következtetést levonni.

 

A webáruház különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a káros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt és nem tárol.

 

Az Érintettek a webáruház szolgáltatásait önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a webáruházban a rendelés csak regisztráció után adható le. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az Adatkezelő nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban.

 

Az Ügyfelek kötelesek az általuk megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során az Ügyfél egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően az Érintett adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.

 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az Ügyfél regisztráció során megadott adatait az Ügyfél, valamint az Adatkezelő láthatják.

 

Az Adath Kft., mint a webáruház működésének irányítója az Ügyfelek összes adatához hozzáfér és azokat kezeli.

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.

 

Az Adatkezelő a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adnak ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Az Ügyfél jogai, jogorvoslati lehetőségek

 

Az Ügyfél az adatkezelés bármely szakaszában tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

 

Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

 

Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Ügyfél vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az ügyfél kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az Adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az Adatkezelő az Ügyfél helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

 

Az Adath Kft., mint Adatfeldolgozó a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ügyfél jogos érdekét nem sérti.

 

Az Ügyfél kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Ügyfél - általa kezelt illetve feldolgozott -adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő és adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Ügyfél személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Az Ügyfél tájékoztatását az Adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt az Info. törvény lehetővé teszi. Az Adatkezelő ebben az esetben köteles az Ügyféllel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni.

 

Az Ügyfél tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 

a)     a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez az Adatkezelő vagy más jogi személy érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

 

b)     a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

 

c)     törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Az Adatkezelő az Ügyfél adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

 

Az Ügyfél a jogainak megsértése esetén vagy amennyiben az érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 

Honlap: http://www.naih.hu

 

Adatbiztonság

 

Az Adath Kft., mint Adatkezelő és Adatfeldolgozó a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 

a)     az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

 

b)     hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

 

c)     változatlansága igazolható (adatintegritás);

 

d)     a jogosulatlan hozzáférés elleni védelem biztosított legyen.

 

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok - kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az Ügyfélhez rendelhetők.

 

Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 

a)     a titkosságot: megvédik az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

 

b)     a sértetlenséget: megvédik az információnak és a feldolgozás módszerének pontosságát és teljességét;

 

c)     a rendelkezésre állást: gondoskodnak arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

Az Adatkezelőnek és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Adatkezelő a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 

Tájékoztatjuk az Ügyfeleket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek.

 

Lényeges adatkezelési információk

 

Az Adatkezelők adatkezelésének célja: a centershop.hu webáruház üzemeltetése során létrejött megrendelések megfelelő teljesítése és az abból adódó jogosultságok érvényesítése, a webáruház szolgáltatásainak javítása, az ügyfél-elégedettség növelése, tájékoztató e-mailek küldése, marketing.

 

Az adatkezelés időtartama: az adatokat a centershop.hu webáruház - tehát a regisztrációval létrejött jogviszony fennállása alatt, valamint azon időtartam alatt kezeljük, ameddig a megrendelésekkel kapcsolatban igény érvényesíthető. Az Adatkezelő 6 hónapon belül kötelesek törölni minden olyan személyes adatot, amelynek kezelése tekintetében az adatkezelési cél megszűnt.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

 

A kezelt adatok köre: név, születési dátum, irányító szám, város, utca, házszám, emelet, ajtó, neme, email cím, mobil és/vagy vezetékes szám

 

Az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

NAIH-93871/2016.

 

számon vette nyilvántartásba.

 

Az ügyfél személyes adatait az Adatkezelő jogosult marketing célokra felhasználni (többek között: e-mail küldése) a vásárlók igényeinek tökéletesebb kiszolgálása érdekében.

 

Az Ügyfél a regisztrációját egyoldalú nyilatkozatával bármikor jogosult megszüntetni az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre írt elektronikus üzenettel. Az Adatkezelő ebben az esetben a regisztrációt köteles - az elektronikus üzenet kézbesítését követő - 8 munkanapon belül megszüntetni és ennek megtörténtével egyidejűleg az Ügyfelet adatai törlésének tényéről elektronikus üzenet formájában értesíteni.

 

A regisztrációval az Ügyfél a személyes adatainak alábbi adatfeldolgozók felé történő továbbításához járul hozzá:

  

Adath Kft. (Székhely: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 13., Adószám: 13078881-2-41)

 

A megrendelés elküldésével az Ügyfél a személyes adatainak a kiszállító cégnek történő továbbításához járul hozzá.

 

Az Ügyfelek e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő technikai jellegű üzenetet küldjön számukra.

 

Az adattárolás helye:  Adath Kft. (6000 Kecskemét, Meggy utca 2.)

 

Bármilyen adatvédelmi kérdés felmerülése esetén az alábbi elérhetőségeken készséggel állunk rendelkezésre.

 

Ügyfélszolgálat:

 

Telefon: 20/388-3911

 

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Nyitva tartás: H-P: 8:00-16:00

 

 A honlap látogatói technikai jellegű adatainak rögzítése

 

A honlap látogatása során az webáruház rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgálás biztosításához nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az Adatkezelő nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

 

A webáruház használata során az Adatkezelő kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie-kat) telepít a felhasználó számítógépére az alábbi célokból:

 

-       adatfeljegyzés

-       a felhasználó azonosítása

-       a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése

-       a Szolgáltatás hatékonyságának növelése

-       a felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából

 

Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Adatkezelőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz.

A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

 

o   értesítést kap arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén

o   a cookie-k küldését bármikor megtilthatja

 

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

 

Kapcsolat

Üzemeltető:

ADATH KFT.
1051 Budapest, Hercegprímás utca 13.

Ügyfélszolgálat:

Lipótvárosi patika
+36 20 388 3911

E-mail: info@centershop.hu

Nyomtatás